Zasiłki

zasiłek rodzinny

zasiłek opiekuńczy

zasiłek macierzyński
/zasiłek ojcowski

becikowe

zasiłek chorobowy

zasiłek dla bezrobotnych

zasiłek rehabilitacyjny AAP

ZASIŁEK RODZINNY (barnetrygd)

Jeżeli opiekujesz się dzieckiem/dziećmi poniżej 18 roku życia, masz prawo do zasiłku rodzinnego. Samotna matka/ojciec może dodatkowo otrzymać rozszerzony zasiłek rodzinny (utvidet barnetrygd) i dodatek na małe dzieci (småbarnstillegg).

Obcokrajowcy pochodzący z krajów Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny na zasadach norweskich, jeśli jedno z rodziców jest objęte norweskim systemem ubezpieczeń społecznych i w ciągu ostatnich 5 lat było objęte systemem ubezpieczeń społecznych w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Obok zwykłego wniosku składanego w celu ubiegania się o zasiłek rodzinny (Søknad om barnetrygd, NAV 33-00.07) lub rozszerzony zasiłek rodzinny (Søknad om utvidet barnetrygd, NAV 33-00.09) należy także złożyć dodatkowy wniosek na podstawie przepisów o transferze zasiłku zgodnie z umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Tilleggsskjema ved krav om utbetaling av barnetrygd/kontantstøtte på grunnlag av regler om eksport etter EØS-avtalen, NAV 34-00.15).

Dokumentacja, jaką należy złożyć wraz z wnioskami, to świadectwo urodzenia dziecka, kopia umowy o pracę oraz karty podatkowej. Wnioski wraz z dokumentacją można złożyć elektronicznie bądź papierowo.


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY (kontantstøtte)

Zasiłek opiekuńczy to zasiłek dodatkowy wypłacany w sytuacji, kiedy dziecko ukończy 1. rok życia i jest wypłacany do ukończenia 2. roku życia oraz kiedy nie zostało zapewnione dziecku stałe miejsce w przedszkolu z publicznym dofinansowaniem. Wniosek musi zostać wysłany najwcześniej na 1 miesiąc przed ubieganiem się o zasiłek opiekuńczy.

Głównym wymogiem jest podobnie jak w przypadku zasiłku rodzinnego bycie objętym norweskim systemem ubezpieczeń społecznych oraz bycie objętym ubezpieczeniem społecznym jednego z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez okres ostatnich 5 lat.
Obok zwykłego wniosku składanego w celu ubiegania się o zasiłek opiekuńczy (Søknad om kontantstøtte til småbarnsforeldre, NAV 34-00.08) należy także złożyć dodatkowy wniosek na podstawie przepisów o transferze zasiłku zgodnie z umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Tilleggsskjema ved krav om utbetaling av barnetrygd/kontantstøtte på grunnlag av regler om eksport etter EØS-avtalen, NAV 34-00.15).

Dokumentacja, jaką należy złożyć wraz z wnioskami, to świadectwo urodzenia dziecka, kopia umowy o pracę oraz karty podatkowej. Wnioski wraz z dokumentacją można złożyć elektronicznie bądź papierowo.


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI/OJCOWSKI

Zasiłek macierzyński/ojcowski zastępuje dochód, kiedy rodzic przebywa w domu z dzieckiem po jego urodzeniu. Z reguły występują 3 wymogi, które muszą zostać spełnione, żeby otrzymać zasiłek:

– posiadanie dochodu w ciągu 6 z 10 ostatnich miesięcy

– dochód wynosił co najmniej 50 676 kr rocznie (dochód musi odpowiadać połowie tzw. kwoty podstawowej (grunnbeløp (G))

– posiadanie miejsca zamieszkania w Norwegii (bycie objętym norweskim systemem ubezpieczeń społecznych)

Można otrzymywać zasiłek w połączeniu z pracą lub urlopem, ale musi zostać wykorzystany zanim dziecko skończy 3 lata. W sytuacji oczekiwania na urodzenie się kolejnego dziecka, zasiłek musi zostać wykorzystany przed rozpoczęciem nowego okresu zasiłku macierzyńskiego/ojcowskiego.
Kiedy dwoje rodziców ma prawo do zasiłku, okres pobierania zasiłku podzielony jest na okres matki (mødrekvoten), okres ojca (fedrekvoten) i wspólny okres (fellesperiode), który może być dzielony.

Okres matki wynosi 15 tygodni przy 100% zasiłku i 19 tygodni przy 80% zasiłku. Dodatkowo, matka otrzymuje 3 tygodnie przed terminem urodzenia dziecka. 6 pierwszych tygodni musi być wykorzystanych zaraz po urodzeniu, nie mogą one być łączone z pracą lub urlopem. Ostatnie 9 tygodni można wykorzystać zaraz po tym lub zachować na później.

Okres ojca wynosi 15 tygodni przy 100% zasiłku i 19 tygodni przy 80% zasiłku. Zasiłek można zacząć wykorzystywać od 7. tygodnia po urodzeniu dziecka lub zachować na później. Najpóźniej można go wykorzystać do końca okresu wspólnego, chyba że wystąpi się o jego przesunięcie.

Okres wspólny wynosi 16 tygodni przy 100% zasiłku lub 18 tygodni przy 80% zasiłku. Okres ten może być dzielony przez rodziców. Kiedy ojciec zdecyduje się na korzystanie z okresu wspólnego, matka musi m.in. pracować lub studiować.

W trakcie składania wniosku o zasiłek, należy zdecydować się na długości pobierania zasiłku. Wyboru tego nie można potem zmienić. W sytuacji 100% zasiłku pobiera się go przez 49 tygodni przy jednym dziecku, w sytuacji 80% zasiłku okres pobierania wynosi 59 tygodni przy jednym dziecku.
Kiedy tylko ojciec ma prawo do zasiłku, przysługuje mu cały okres przyznawania zasiłku z wyjątkiem 9 tygodni zarezerwowanych dla matki (3 tygodnie przed porodem i 6 tygodni po porodzie). W związku z tym przy 100% zasiłku okres pobierania zasiłku wynosi 40 tygodni, a przy 80% zasiłku 50 tygodni. Ojciec może zacząć pobierać zasiłek od tygodnia 7. po urodzeniu dziecka. Matka w tym czasie musi m.in. pracować lub studiować.
Jeśli tylko matce przysługuje zasiłek, ma ona prawo do całego okresu zasiłkowego, czyli 46 tygodni przy 100% zasiłku lub 56 tygodni przy 100% zasiłku oraz do 3 tygodni przed urodzeniem dziecka.
Ma prawo do całego okresu zasiłkowego z wyłączeniem 3 tygodni zarezerwowanych dla matki przed urodzeniem dziecka.
Ma prawo do całego okresu zasiłkowego.
Matka może najwcześniej wnioskować o zasiłek w trakcie 22. tygodnia ciąży. NAV zaleca złożenie wniosku 4-6 tygodni przed rozpoczęciem okresu zasiłkowego. Najpóźniej można złożyć wniosek 3 miesiące po terminie rozpoczęcia możliwości wypłacania zasiłku.

Ojciec najwcześniej może zacząć wnioskować o zasiłek, kiedy urodzi się dziecko. Wyjątkiem jest choroba matki. NAV zaleca złożenie wniosku 4-6 tygodni przed rozpoczęciem pobierania zasiłku.


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami

BECIKOWE (engangsstønad)

Becikowe jest jednorazowym wsparciem udzielanym w sytuacji, kiedy nie osiągnęło się wystarczającego dochodu do uzyskania zasiłku macierzyńskiego/ojcowskiego. Zazwyczaj należy spełnić 2 wymogi w celu uzyskania becikowego:

– jest się matką dziecka (w wyjątkowych sytuacjach także ojciec może otrzymać tego typu świadczenie)

– mieszka się w Norwegii (jest się objętym norweskim systemem ubezpieczenia społecznego).

Becikowe wypłaca się w postaci jednorazowej kwoty, od której nie odprowadza się podatku. Jeśli otrzymasz becikowe, drugie z rodziców nie ma prawa do pobierania zasiłku ojcowskiego za okres należący do ojca (fedrekvote). Jeśli będzie wnioskował o zasiłek ojcowski poza tym okresem, matka dziecka musi m.in. pracować lub studiować.

Wypłacana kwota becikowego to 90 300 kr za każde urodzone dziecko

Najwcześniej można wnioskować o becikowe w 22. tygodniu ciąży, jednak nie później niż 6 miesięcy po urodzeniu dziecka.


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami

ZASIŁEK CHOROBOWY (sykepenger)

Zasiłek chorobowy zastępuje dochód z tytułu zatrudnienia w okresie kiedy nie można pracować ze względu na chorobę lub uszkodzenie ciała.

Zasiłek chorobowy pochodzi częściowo od pracodawcy, a częściowo z NAV. Pierwsze 16 dni kalendarzowych zwolnienia chorobowego jest płatne przez pracodawcę, od 17. dnia obowiązek zapłaty zasiłku chorobowego przejmuje NAV.

Masz prawo do zasiłku chorobowego, jeśli:

– jesteś członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych

– masz mniej niż 70 lat

– powód, dla którego nie pracujesz, to choroba lub doznane uszkodzenie

– byłeś aktywny zawodowo przez co najmniej 4 tygodnie przed zachorowaniem

– nieobecność z powodu choroby powoduje utratę co najmniej 20 procent twojego dochodu

– dochód odpowiada co najmniej połowie tzw. kwoty podstawowej (grunnbeløp)

Żeby mieć prawo do zasiłku chorobowego, należy dostarczyć egenmelding (urlop na żądanie), po okresie trwania egenmelding należy skontaktować się z lekarzem i dostarczyć zwolnienie chorobowe (sykemelding).

Zasiłek chorobowy można otrzymywać przez okres maksymalnie 52 tygodni.

Jeśli pracujesz w Norwegii, ale zachorowałeś będąc w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, masz prawo do zasiłku chorobowego zgodnie z norweskim prawodawstwem. Wymagane może być wystawienie przez lekarza formularza E116.


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH (dagpenger)

Jeśli straciłeś pracę, masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub innego finansowego wsparcia ze strony NAV oraz pomocy w powrocie na rynek pracy.

– musisz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy, wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger) oraz być osobą aktywnie poszukującą pracy, żeby otrzymać zasiłek z NAV

– należy wysyłać kartę meldunkową (meldekort) co 14 dni, także w trakcie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku.

– jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą, możesz wnioskować o rekompensatę, jeśli ze względu na koronawirusa straciłeś dochód. Jeśli jesteś frilanserem, możesz wybrać, czy chcesz wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych czy rekompensatę.

– jeżeli pracodawca ogłosił upadłość, można ubiegać się o środki z funduszu gwarancyjnego (lønnsgarantimidler) za okres, w którym pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia. Potem ma się prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

– jeżeli nie przysługuje ci inne finansowe wsparcie ze strony NAV, możesz ubiegać się o pomoc socjalną z NAV.


Przysługuje ci prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli:

– twój czas pracy został zmniejszony o 40% (Jeżeli masz kilka miejsc pracy, łączny czas pracy musi zostać zredukowany) Pod uwagę brany jest maksymalnie 40 godzinny tygodniowy czas pracy.

– twój dochód z pracy został zredukowany

– twój dochód z pracy wynosiła co najmniej 76 013 koron (0,75G) w ciągu ostatnich 12 miesięcy, lub 228 040 koron (2,25G) w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

– dochód z prowadzenia własnej działalności nie jest wliczany.

– jesteś rzeczywiście osobą poszukującą pracy

Oznacza to, że musisz być w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 50% i jesteś gotowy podjąć jakąkolwiek pracę na terenie całej Norwegii oraz uczestniczyć w działaniach skierowanych ku rynkowi pracy.

– przebywasz w Norwegii i jesteś członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych

– masz mniej niż 67 lat


Jeżeli pracodawca wysyła Cię na permittering (czasowe zwolnienie), możesz także ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. W sytuacji permitteringu, jeśli jesteś pracownikiem rotacyjnym, możesz przebywać w Polsce w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Jest to jedyny wyjątek od reguły przebywania w Norwegii w trakcie pobierania zasiłku.


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami

ZASIŁEK REHABILITACYJNY AAP

Najważniejsze punkty, które należy spełnić przy ubieganiu się o AAP (Arbeidsavklaringspenger):

– należy być członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych przez okres co najmniej 5 lat

– musisz mieszkać lub przebywać w Norwegii

– zdolność do pracy musi być zmniejszona o co najmniej 50%

– musisz mieć potrzebę działań skierowanych ku pracy lub aktywnego leczenia/rehabilitacji

– musisz wysyłać kartę meldunkową (meldekort) co 14. dni

Nie ma wymogu otrzymywania zasiłku chorobowego lub innych świadczeń z NAV, żeby móc ubiegać się o AAP.

Jeśli wcześniej otrzymywałeś AAP, możesz otrzymać AAP na nowo do 6 miesięcy, jeśli ponownie zachorujesz, bez wymogu wypracowania nowego prawa do zasiłku chorobowego.

Dotyczy to tylko zapotrzebowania na AAP w ograniczonym okresie czasu zanim możesz na nowo zacząć pracować. Musisz pracować na cały etat lub na część etatu przez okres 26 tygodni, żeby nabyć nowe prawo do zasiłku chorobowego.

Jeśli otrzymujesz zasiłek chorobowy i maksymalny okres pobierania zasiłku się kończy, musisz sam złożyć wniosek o AAP, jeśli nadal jesteś chory. Nie przechodzisz automatycznie na zasiłek AAP.

Możesz m.in. otrzymać AAP podczas wykonywania następujących czynności mających na celu powrót do pracy:

– leczenie medyczne

– działania skierowane ku rynkowi pracy

– stopniowe zwiększanie udziału w pracy po przebytej chorobie

– opieka ze strony NAV po próbie podjęcia leczenia lub działań skierowanych ku rynkowi pracy

– w trakcie oczekiwania na wypracowanie planu przez NAV

– w trakcie oczekiwania na leczenie lub działania skierowane ku rynkowi pracy


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami.

Skontaktuj się!