Aktualności

Koronawirus

ZMIANA ADRESU

NUMER PERSONALNY/NUMER TYMCZASOWY

Koronawirus – wjazd do Norwegii, informacje zaktualizowane na dzień 12.02.2022

Wszystkie rządowe działania związane z covid-19, łącznie z używaniem maseczek, jednometrowym odstępem praz obowiązkiem izolacji podczas choroby zostają zniesione z dniem 12.02.2022. Tyczy się to także wjazdu na teren Norwegii – nie ma już wymogu negatywnego testu przed podróżą oraz rejestracji wjazdu do Norwegii.

Koronawirus – wjazd do Norwegii, informacje zaktualizowane na dzień 21.06.2021

Rząd norweski nadal zaleca wstrzymanie się od wszelkich podróży za granicę, jeśli to nie jest konieczne. Wszystkie osoby przyjeżdżające do Norwegii z zagranicy, z wyjątkiem «zielonych» krajów/obszarów w Europie, muszą odbyć kwarantannę z pewnymi wyjątkami.

Polska z dniem 21.06.2021 stała się tzw. «zielonym» krajem i tym samym obywatele Polski mogą wjeżdżać na teren Norwegii, nawet jeśli nie mają stałego miejsca zamieszkania w Norwegii. Są także zwolnieni z obowiązku kwarantanny.

Nadal obowiązują zasady dotyczące testów oraz rejestracji podróży.

Przed przekroczeniem granicy Norwegii należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie: https://reg.entrynorway.no/.

W trakcie problemów z rejestracją można skontaktować się telefonicznie: +47 33 41 28 70 lub drogą mailową: support@entrynorway.no z punktem obsługi klienta.

Osoby w pełni zaszczepione i posiadające kod QR zwolnione są z obowiązku rejestracji i wykonania testu.

Koronawirus – wjazd do Norwegii, informacje zaktualizowane na dzień 11.06.2021

Z zasady wjazd do kraju mogą mieć tylko cudzoziemcy mieszkający w Norwegii. Obywatele Norwegii mają zawsze prawo wjazdu. Aby ograniczyć import wirusa, stosowane są surowe restrykcje wjazdowe. Te osoby nie mają wjazdu do Norwegii (dotyczy obywateli wszystkich krajów, w tym obywateli UE/EOG i obywateli krajów nordyckich):

 • turyści, z kilkoma wyjątkami.
 • członkowie dalszej rodziny, tacy jak dziadkowie
 • partner/partnerka lub narzeczony/a
 • cudzoziemcy (w tym obywatele krajów nordyckich), którzy mają pracować lub studiować w Norwegii, a którzy nie podlegają żadnemu z poniższych wyjątków
 • osoby, które otrzymały zezwolenie na pobyt w celu podjęcia pracy lub nauki w Norwegii i które nie są jeszcze rezydentami
 • osoby podróżujące służbowo
 • cudzoziemiec, któremu przyznano wizę Schengen, ale który nie podlega żadnemu z poniższych wyjątków
 • osoby, które posiadają nieruchomość rekreacyjną w Norwegii, ale tu nie mieszkają
 • cudzoziemcy zamieszkali w Norwegii
 • cudzoziemcy zamieszkali w kraju bądź na obszarze EOG/Schengen, których nie obowiązuje kwarantanna na mocy § 4 ustęp pierwszy litera a rozporządzenia o COVID-19 por. załącznik A do rozporządzenia.
 • cudzoziemcy, którzy uzyskali zezwolenie w ramach łączenia rodzin
 • cudzoziemcy, którzy mają odwiedzić lub mieszkać z bliskimi członkami rodziny w Norwegii
 • cudzoziemcy, którzy mają realizować uzgodnione kontakty z dziećmi
 • cudzoziemcy, którzy mają szczególne powody wskazujące, że dana osoba ma prawo wjazdu, takie jak szczególne obowiązki opiekuńcze nad osobami w Norwegii lub inne ważne względy społeczne.
 • osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy przesiedleni
 • określone grupy zawodowe. Dziennikarze, marynarze oraz personel lotniczy, transport towarowy i pasażerski, dyplomaci i personel wojskowy, Saamowie podczas hodowli reniferów, naukowcy i członkowie załogi na morskim rejsie badawczym.
 • cudzoziemcy zaproszeni przez władze Norwegii oraz pracownicy organizacji międzynarodowych
 • cudzoziemcy, którzy mają międzylądowanie na lotnisku w Norwegii (zarówno w tranzycie międzynarodowym, jak i w obrębie strefy Schengen)
 • cudzoziemcy pełniący krytyczne role społeczne
 • personel medyczny ze Szwecji i Finlandii, który pracuje w norweskiej służbie zdrowia i opieki
 • cudzoziemcy, którzy są stałymi mieszkańcami Svalbardu lub którzy muszą podróżować przez lądowe terytorium Norwegii w drodze do/z pracy lub pobytu na Svalbardzie

Jeśli jesteś jedną z tych osób, które mają prawo wjazdu na teren Norwegii, musisz zapoznać się z niżej opisanymi wymogami: Osoby mające prawo wjazdu podlegają obowiązkowym testom, rejestracji wjazdu, kwarantannie i ewentualnie pobytowi w hotelu kwarantannowym. W kontekście przepisów dotyczących kwarantanny, decydujący jest poziom zakażeń w kraju, z którego przyjeżdżasz. Mapa krajów/obszarów objętych obowiązkiem kwarantanny aktualizowana przez Instytut zdrowia publicznego co tydzień o północy w nocy na poniedziałek. Zwróć uwagę, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże zagraniczne.

Zalecenia dotyczące podróży obowiązują do 1 lipca 2021 roku. Zastosowano wyjątek dla krajów i obszarów Nordyckich oraz krajów należących do EOG/Schengen, które według Instytutu zdrowia publicznego zalicza się do krajów o niskim poziomie zakażeń. Sytuacja epidemiologiczna i lokalne obostrzenia mogą zmieniać się szybko i sprawiają, że sytuacja jest nieprzewidywalna. Wszyscy muszą dokładnie rozważyć, czy ich podróż jest konieczna.

Wszyscy podróżni z krajów objętych obowiązkiem kwarantanny muszą zarejestrować się przed przekroczeniem granicy. Dotyczy to również norweskich obywateli. Podróżni muszą się zarejestrować przed przyjazdem do Norwegii, a podróż może być zarejestrowana najwcześniej 72 godziny przed czasem przyjazdu.

Wszystkie osoby przekraczające granicę Norwegii muszą wypełnić formularz rejestracyjny na stronie: https://reg.entrynorway.no/.

W trakcie problemów z rejestracją można skontaktować się telefonicznie: +47 33 41 28 70 lub drogą mailową: support@entrynorway.no z punktem obsługi klienta.

Po zakończonej rejestracji otrzymasz potwierdzenie, które ma być okazane policji przy kontroli granicznej. Podróżni proszeni są o zarejestrowanie jedynie niezbędnych informacji. Dane są bezpiecznie przechowywane i usuwane po 20 dniach. Dostęp do tych danych mają jedynie władze.

Podróżujący do Norwegii muszą z zasady zostać poddani kwarantannie wjazdowej w przystosowanym do tego miejscu lub w hotelu kwarantannowym. Wyjątki od kwarantanny dla osób, które przebywały tylko w krajach/obszarach o niskiej liczbie zakażeń w EOG/Schengen i Wielkiej Brytanii (tak zwane «żółte» kraje/obszary). Osoby w pełni zaszczepione oraz te, które na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy chorowały na COVID-19 i mogą to udokumentować w pewny i weryfikowalny sposób, począwszy od piątku 11 czerwca od godziny 15:00 nie muszą odbywać kwarantanny wjazdowej. Osoby chronione przed COVID-19, w okresie 3–15 tygodni po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki oraz dzieci poniżej 12 roku życia, mogą zakończyć kwarantannę wjazdową, jeżeli uzyskają negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 3 doby po przybyciu. Na razie jedynie okazanie poprzez zalogowanie się na helsenorge.no uznaje się za pewny i weryfikowalny sposób udokumentowania statusu osoby chronionej. Inne osoby przebywające na kwarantannie wjazdowej mają przetestować się za pomocą testu PCR po upływie 7 dób od przybycia. Jeżeli wynik testu na COVID-19 wykonanego metodą PCR (nie chodzi o szybki test) będzie negatywny, mogą zakończyć kwarantannę. Osoby, które mają odbyć kwarantannę po wjeździe do Norwegii, z zasady mają przebywać w hotelu kwarantannowym przez cały okres kwarantanny lub część tego okresu. 

Wszyscy podróżni z krajów innych niż EOG/Schengen i Wielka Brytania muszą spędzić cały okres kwarantanny w hotelach kwarantannowych. Podróżni z obszarów należących EOG/Schengen i Wielkiej Brytanii, gdzie występuje więcej niż 150 zakażonych na 100 000 mieszkańców, muszą przebywać w hotelu kwarantannowym do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu wykonanego metodą PCR nie wcześniej niż po upływie 3 dób od przybycia. Pozostały okres kwarantanny można odbyć we własnym mieszkaniu lub w innym odpowiednim miejscu pobytu, gdzie można uniknąć bliskiego kontaktu z innymi, z osobnym pokojem, osobną łazienką i kuchnią lub z wyżywieniem. Podróżni z obszarów należących EOG/Schengen i Wielkiej Brytanii, gdzie było mniej niż 150 zakażonych na 100 000 mieszkańców przez ostatnie 14 dni a nie więcej niż 4 procent osób poddanych testom otrzymuje wynik pozytywny, nie muszą przebywać w hotelach kwarantannowych. Muszą przejść kwarantannę w domu lub w innym odpowiednim do przejścia kwarantanny miejscu. 

Osoby chronione mogą uniknąć hotelu kwarantannowego Podróżni mogą uniknąć hotelu kwarantannowego, jeżeli na granicy mogą udokumentować za pośrednictwem helsenorge.no, że są zaszczepieni albo przechorowali COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Dzieci nie muszą przebywać w hotelu kwarantannowym, jeżeli podróżują razem z osobami chronionymi. Na razie akceptowana jest jedynie dokumentacja, którą można okazać logując się na helsenorge.no. Wydruki papierowe oraz zrzuty z ekranu nie są wystarczające. 

Wyjątki Wprowadzono bardzo ograniczony system wyjątków, w ramach którego osoby, które mogą udokumentować istnienie silnych względów społecznych, mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku mieszkania w hotelu kwarantannowym po wjeździe do Norwegii. Bardzo nieliczni zostaną objęci wyjątkiem w ramach tego systemu. Urząd do spraw cudzoziemców UDI będzie rozpatrywać wnioski oraz odpowiadać na pytania związane z działaniem systemu. 

Pracownicy, którym wolno wjechać do Norwegii muszą przestrzegać bardzo surowych przepisów dotyczących kwarantanny. Zasada naczelna mówi, że grupa ta ma odbyć kwarantannę w hotelu. Więcej informacji w punkcie poniżej. 

Pracownicy, którym wolno wjechać do Norwegii muszą przestrzegać bardzo surowych przepisów dotyczących kwarantanny. Zasada naczelna mówi, że grupa ta ma odbyć kwarantannę w hotelu. Wyjątek stanowią pracownicy i zleceniobiorcy, którzy przyjeżdżają do Norwegii, którym pracodawca lub zleceniodawca zapewnia odpowiednie miejsce pobytu, które przed przyjazdem zostało zatwierdzone przez Norweską Państwową Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet). Przy wjeździe do kraju należy przedłożyć dokumentację takiego zatwierdzenia. 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś w kraju lub obszarze z obowiązkiem kwarantanny, po przyjeździe do Norwegii musisz wykonać test na koronawirusa. Dotyczy to również norweskich obywateli, a od 19 kwietnia także dzieci poniżej 12 roku życia. Osoby, które bez uzasadnionej przyczyny nie poddadzą się testowi, mogą dobrowolnie opuścić kraj lub zostać ukarane grzywną. Podróżni muszą dodatkowo okazać negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 przy wjeździe. Test ma być zrobiony w ciągu 24 godzin przed przyjazdem do Norwegii. Dotyczy to również obywateli Norwegii i obcokrajowców mieszkających w Norwegii. W przypadku osób przylatujących do Norwegii, test może być zrobiony w ciągu 24 godzin przed planowaną godziną odlotu pierwszej części lotu. Osoby w pełni zaszczepione i osoby, które przechorowały COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, nie muszą okazywać negatywnego wyniku testu przed wjazdem, ale muszą poddać się testowi na granicy. Wymóg negatywnego wyniku testu nie ma zastosowania, jeżeli uzyskanie takiego zaświadczenia było niemożliwe lub niewspółmiernie wymagające. 

Helsedirektoratet – Urząd ds. Zdrowia, Infolinia na temat przyjazdu, testowania i kwarantanny: 

– W Norwegii: 815 55 015 

– Z zagranicy: +47 21 89 80 42

Koronawirus – wjazd do Norwegii, informacje zaktualizowane na dzień 24.05.2021

Rząd norweski zaleca wstrzymanie się od podróży zagranicznych. Wprowadzone są też obostrzenia tyczące się wjazdu obcokrajowców na teren Norwegii. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Norwegii z zagranicy, z wyjątkiem tzw. żółtych krajów/regionów w Europie, muszą odbyć kwarantannę trwającą 10 dni. Polska należy strefy tzw. czerwonych krajów, w związku z czym należy odbyć 10-dniową kwarantannę po wjeździe na teren Norwegii.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami jedynie obywatele Norwegii i obcokrajowcy, którzy mają stały adres zameldowania w Norwegii, mają możliwość wjazdu na teren Norwegii.

Ze skutkiem od 21 maja zmienią się wymagania dotyczące dokumentacji niezbędnej do wykazania, że ​​mieszka się w Norwegii, a tym samym ma się prawo wjazdu. Rząd zdecydował, że złagodzone zostaną wymagania dotyczące dokumentów, potwierdzających rezydencję cudzoziemców w Norwegii, a tym samym dających prawo wjazdu. Oznacza to, że zarejestrowanie w rejestrze ewidencji ludności nie będzie już dłużej wymagane, do uznania za mieszkańca Norwegii zgodnie z przepisami o restrykcjach wjazdowych. Cudzoziemcy, którzy nie widnieją w rejestrze ewidencji ludności jako zamieszkali w Norwegii, będą musieli przedłożyć inną dokumentację potwierdzającą, że mieszkają w Norwegii. Oznacza to, że muszą przedłożyć dokumentację stałego miejsca zamieszkania w Norwegii, a także muszą być w stanie udowodnić, że wracają po wyjeździe za granicę/tymczasowym pobycie za granicą.

Obowiązkowe nadal jest wykonanie testu, rejestracja podróży, kwarantanna w hotelu kwarantannowym dla osób wjeżdżających na teren Norwegii.
Przed podróżą do Norwegii z Polski należy wykonać test metodą PCR lub szybki test antygenowy w ciągu 24 godzin przed przyjazdem do Norwegii. Dla osób podróżujących samolotem obowiązuje okres 24 godzin przed ustalonym czasem wylotu pierwszej podróży samolotem. Zaświadczenie powinno być wystawione w j. norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim.

Wymóg ten nie dotyczy osób, które przy pomocy zatwierdzonej laboratoryjnej metody mogą udokumentować przejście covid-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Od 1. kwietnia tyczy się to także obywateli Norwegii oraz osób zamieszkałych w Norwegii.

Należy też wykonać szybki antygenowy test na granicy
Wszystkie osoby przekraczające granicę Norwegii muszą wypełnić formularz rejestracyjny na stronie:

https://reg.entrynorway.no/

W trakcie problemów z rejestracją można skontaktować się telefonicznie: +47 33 41 28 70 lub drogą mailową: support@entrynorway.no z punktem obsługi klienta.
Osoby podróżujące do Norwegii są zobowiązane do odbycia części lub całego czasu kwarantanny w hotelu kwarantannowym. Osoby, które mają stałe miejsce zamieszkania w Norwegii i odbywały niezbędną podróż w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Schengen lub w Wielkiej Brytanii, mogą odbyć kwarantannę we własnym mieszkaniu. Od 9. maja 2021 osoby przebywające w krajach poza tymi obszarami, muszą odbyć kwarantannę w hotelu kwarantannowym, bez względu na to czy podróż była konieczna.

Kwarantanna ma trwać okres 10 dni, jeżeli po 7 dniach po przybyciu otrzyma się negatywny wynik testu PCR, może ta kwarantanna zostać skrócona do 7 dni. Osoby nie przebywające w hotelu kwarantannowym mają obowiązek wykonania testu PCR 7 dni po przybyciu do Norwegii.

Odbycie szczepienia na razie nie wpływa na powyższe wymogi.

ZMIANA ADRESU

Wniosek o zmianę adresu należy wysłać najwcześniej na 31 dni przed i najpóźniej 8 dni po faktycznej zmianie adresu.

Możesz zgłosić zmianę adresu zarówno w Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregister) jak i na poczcie (Posten) jednocześnie. Wtedy zapewniasz sobie:
– prawidłowy adres w Urzędzie Ewidencji Ludności
– prawidłowy adres na poczcie
– listy wysyłane za pomocą poczty są przesyłane na prawidłowy adres za darmo przez okres 2 miesięcy.
Zmiana adresu może też zostać zgłoszona tylko w Urzędzie Ewidencji Ludności.
Kiedy wypełniasz formularz zmiany adresu:
– pamiętaj o podaniu wszystkich dzieci z numerem personalnym
– kiedy przeprowadzasz się do mieszkania lub domu będących częścią większego kompleksu zabudowań, ważne jest podanie odpowiedniego numeru mieszkania (bruksenhetsnummer)
– jeżeli mieszkacie wspólnie nie mając wspólnych dzieci, należy wypełnić osobne formularze dla siebie i ewentualnie dzieci, za które ma się odpowiedzialność rodzicielską (foreldreansvar).
Kiedy rodzina przeprowadza się wspólnie, można zgłosić zmianę adresu wspólnie. Przez rodzinę rozumie się małżonków, partnerów, konkubentów wraz z wspólnymi dziećmi oraz/lub dziećmi, za które się odpowiada (ponosi się odpowiedzialność rodzicielską).
Jeżeli wniosek uznawany jest automatycznie, nowy adres zostaje zarejestrowany natychmiast. Okres rozpatrzenia manualnych wniosków zajmuje od 2-3 tygodni. Otrzymasz wiadomość z informacją przekazania twojego wniosku do manualnego rozpatrzenia. W każdej chwili możesz się także zalogować i sprawdzić status sprawy.
Kiedy nowy adres jest zarejestrowany, otrzymujesz potwierdzenie w twojej elektronicznej skrzynce w Altinn.


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami.
Jeżeli zamierzasz przebywać w Norwegii krócej niż 6 miesięcy nie zgłaszasz meldunku w Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregister).
Jeżeli masz zamiar przebywać w Norwegii przez okres 6 miesięcy lub dłużej, musisz:
1. Zarejestrować się w UDI (Utlendinsdirektoratet/ Urząd ds. imigrantów)
2. Wypełnić formularz meldunku
3. Umówić się na wizytę w Urzędzie Podatkowym
4. Przedstawić w Urzędzie Podatkowym następującą dokumentację:
– paszport lub dowód osobisty
– Registreringsbevis – potwierdzenie rejestracji wydane przez policję
– ważny kontrakt zakupu mieszkania lub kontrakt wynajmu mieszkania ważny na okres co najmniej 6 miesięcy. Jeżeli kontrakt wynajmu mieszkania jest starszy niż 3 miesiące, powinieneś przedstawić dodatkowo potwierdzenie od właściciela mieszkania, że kontrakt nadal obowiązuje. Jeśli nie masz kontraktu najmu/kupna, powinieneś przedstawić dokumentację potwierdzającą twój adres zamieszkania
– umowę o pracę w Norwegii obowiązującą na okres przynajmniej 6 miesięcy. Jeżeli kontrakt został wystawiony 3 miesiące wcześniej, należy przedstawić potwierdzenie od pracodawcy, że nadal jest ważny.
– przy zleceniach z biur pośrednictwa pracy, musisz przedstawić potwierdzenie zlecenia na okres przynajmniej 6 miesięcy
– jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, musisz przedstawić dokumentację potwierdzającą prowadzenie działalności i dochodów uzyskiwanych z tej działalności.
Potwierdzenie zameldowania w Norwegii otrzymuje się elektronicznie w Altinn, jeśli jesteś zarejestrowany jako elektroniczny użytkownik, lub listownie.
Powtierdzenie wysłane listownie wysyłane jest na nowy adres zameldowania lub pocztowy, dlatego ważne jest oznaczenie skrzynki pocztowej swoim nazwiskiem.


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami.
Formularz może być wysłany elektronicznie jako załącznik lub pocztą na adres:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Musisz zgłosić przeprowadzkę do Polski, jeśli wyjeżdżasz na okres co najmniej 6 miesięcy. Urząd Podatkowy podejmie decyzję o tym, czy zarejestrować Cię w Urzędzie Ewidencji Ludności jako osobę, która wyemigrowała z Norwegii. Formularz należy wysłać najwcześniej na okres 14 dni przed podróżą. Należy załączyć kopię paszportu lub dowodu osobistego. Potwierdzenie rejestracji nowego adresu wysyłane jest na nowy adres za granicą. W sytuacji zmiany adresu będąc już za granicą, należy zgłosić taką zmianę elektronicznie lub poprzez wysłanie odpowiedniego formularza pocztą.


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami.
Możesz dodać lub zmienić adres do korespondencji, jeżeli chcesz, żeby korespondencja z urzędów publicznych była wysyłana na inny adres niż twój adres zameldowania. Tyczy się to także sytuacji, kiedy mieszkasz za granicą. Nie można telefonicznie zmienić adresu do korespondencji.


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami.

NUMER PERSONALNY/NUMER TYMCZASOWY

W Norwegii używane są numery identyfikacyjne w celu identyfikacji mieszkańców. Szereg publicznych i prywatnych jednostek wymaga posiadanie norweskiego numeru identyfikacyjnego, żeby uzyskać dostęp do ich usług. Występują dwa rodzaje numerów identyfikacyjnych: numer personalny (fødselsnummer) oraz numer tymczasowy (D-nummer)
Norweski numer personalny jest unikatowym numerem identyfikacyjnym, który otrzymuje się na całe życie. Składa się z 11 cyfr, gdzie 6 pierwszych cyfr to data urodzenia.

Numer personalny nadawany jest:

– wszystkim urodzonym w Norwegii. Urząd Podatkowy nadaje dziecku numer personalny po tym jak szpital wysyła informację o urodzeniu się dziecka do Urzędu Podatkowego.

– wszystkim, którzy osiedlają się w Norwegii (zalicza się do tego pobyt powyżej 6 miesięcy)

– norweskim obywatelom, którzy rodzą się lub zamieszkują za granicą i potrzebują norweski numer personalny, żeby uzyskać norweski paszport. W tej sytuacji należy skontaktować się z najbliższą norweską ambasadą lub konsulatem.


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami.
Masz prawo do tymczasowego numeru, jeśli:

– planujesz przebywać w Norwegii krócej niż 6 miesięcy lub

– jeśli planujesz pobyt w Norwegii dłużej niż 6 miesięcy, ale nie spełniasz wymogów, żeby mieć przydzielony numer personalny

Możesz mieć potrzebę, żeby uzyskać numer tymczasowy, jeśli między innymi:

– pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą

– jesteś osobą poszukującą azylu

– otrzymujesz świadczenia socjalne z Norweskiego Urzędu Ubezpieczeń Społecznych (NAV)

– jesteś członkiem zarządu w przedsiębiorstwie

– posiadasz mieszkanie w Norwegii

– chcesz otworzyć konto w banku

Numer tymczasowy otrzymujesz listownie. Jeżeli Urząd Podatkowy zamawia numer tymczasowy, np. w związku z ubieganiem się o kartę podatkową, otrzymujesz ten numer przy okienku, kiedy przeprowadzana jest kontrola tożsamości.
Przedsiębiorstwo zamawiające numer tymczasowy może wymagać kontroli tożsamości. Należy w takiej sytuacji zamówić wizytę w Urzędzie Podatkowym. Kontrola tożsamości to także kontrola paszportu lub dowodu osobistego. 42 wyznaczone Urzędy przeprowadzają tego typu kontrolę.

Pozytywna kontrola tożsamości może być decydująca w dostępie do szeregu usług.

Żeby korzystać z numeru tymczasowego, musi on być aktywny. Po 5 latach od daty wystawienia numeru tymczasowego jest on nieaktywny, musi więc on być reaktywowany. W tej sytuacji też należy przejść kontrolę tożsamości i zamówić wizytę w Urzędzie Podatkowym.


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami.

Skontaktuj się!